Uppsägning på grunder som gäller arbetstagaren

Enligt arbetsavtalslagen kan som sakliga och vägande grunder för uppsägning som beror på eller har samband med arbetstagarens person anses allvarligt brott mot eller åsidosättande av sådana förpliktelser som följer av arbetsavtalet eller lag och som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet samt en väsentlig förändring av de personliga arbetsförutsättningar på grund av vilka arbetstagaren inte längre kan klara av sina arbetsuppgifter.

Som en laglig uppsägningsgrund kan typiskt anses t.ex. arbetstagarens underlåtenhet att sköta sina arbetsförpliktelser, att denne inte presterar, osakligt uppförande, förfaranden i strid med arbetsgivarens bestämmelser eller arbetsföreskrifter eller så pass varaktig och väsentlig minskning av arbetsförmågan att det är oskäligt att förutsätta att arbetsgivaren skulle fortsätta arbetsavtalet.

Vid bedömningen av om det är fråga om sakliga och vägande grunder ska det vid en sammantagen bedömning tas hänsyn till antalet anställda hos arbetsgivaren samt arbetsgivarens och arbetstagarens omständigheter som en helhet. Arbetsgivaren skall således överväga om det på basen av en helhetsbedömning är skäligt att säga upp arbetstagaren.

Arbetstagaren får inte uppsägas innan denne har getts en möjlighet genom en varning att korrigera sitt förfarande. Arbetsgivaren skall också före en uppsägning utreda om en uppsägning kan undvikas genom att omplacera arbetstagaren till andra uppgifter. Omplaceringsskyldigheten gäller särskilt de situationer där arbetsgivaren överväger en uppsägning p.g.a. minskad arbetsförmåga. En skyldighet att de en varning eller att omplacera saknas dock om det är fråga om ett såpass allvarligt fall att det inte skäligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter anställningsförhållandet.

Lagen innehåller också vissa förbjudna uppsägningsorsaker. En arbetstagare får inte uppsägas på grund av en sådan förändring av hälsotillståndet som inte har lett till en arbetsoförmögenhet som beskrivits ovan. Förbjudna uppsägningsgrunder är också arbetstagarens deltagande i en laglig eller av en fackförening iståndsatt strejk, dennes politiska, religiösa eller andra åsikter samt deltagandet i samhällelig eller fackföreningsverksamhet eller brukandet av rättskyddsmedel som står till arbetstagarens förfogande. Arbetstagaren får således inte uppsägas t.ex. på grund av deltagandet i politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, dennes religiösa övertygelse eller på grund av att denne har reagerat på oegentligheter som denne påträffat på arbetsplatsen och som denne tagit fram för behandling till arbetarskyddsorganisationen.

Våra tjänster

Det är svårt att avgöra om uppsägningsgrunden föreligger eller inte redan p.g.a. den ovan beskrivna helhetsbedömningen. Ett ogrundat avslutande av arbetsavtal kan stå arbetsgivaren dyrt, utöver de extra kostnader och arbete som en tvist med en arbetstagare föranleder. Det är mycket väsentligt att kunna bedöma läget på basen av en realistisk riskanalys och välja rätt förfaringssätt. Beroende på fallet kan det visa sig att uppgörandet av ett avtal om avslutande av arbetsavtalet kan vara lönsammare än en uppsägning. Valet av rätt förfaringssätt kräver förutom juridiskt kunnande också erfarenhetsbaserad kunskap om motsvarande fall. Också uppgörandet av ett avtal om avslutande av ett arbetsavtal lönar det sig att överlåta till en specialist för att säkerställa dess juridiska och helhetsekonomiska ändamålsenlighet. Det är därför skäl för arbetsgivaren att redan före övervägandet av en uppsägning att anlita en specialist inom arbetsrätt för att undvika onödiga risker och överflödiga kostnader. 

Det är också ofta skäl för arbetstagaren att anlita juridisk hjälp redan före en eventuell uppsägning och senast då hen misstänker uppsägningens laglighet. Rättegångar är ofta långvariga och för de berörda tunga processer, alltid förknippade med ekonomiska risker. Det är således före inledandet av en rättegång skäl att göra en grundlig läges- och riskanalys och utreda olika alternativa lösningsmodeller, av vilka ett avtal i godo är ett. De bästa förutsättningarna till detta har en jurist som är specialist inom arbetsrätt och som dessutom har en gedigen erfarenhet av motsvarande situationer i praktiken. Också ett eventuellt förslag till avtal om avslutande av arbetsavtal som arbetsgivaren ger lönar det sig att låta en jurist granska, för att undvika otrevligheter senare. Hur avtalet är formulerat påverkar nämligen senare bl.a. arbetslöshets- och pensionsskyddet och beskattningen av de ersättningar som betalas åt arbetstagaren på basen av avtalet. 

Juristerna på vår byrå är specialiserade på arbetsrätt, och har en långvarig erfarenhet av olika sätt att avsluta ett arbetsavtal. En rättegång är inte alltid den optimala lösningen för någondera parten och vi försöker alltid att avgöra tvister avtalsvägen. Det är dock inte alla gånger möjligt, varvid det kan bli tvunget att föra ett ärende till domstol. Våra jurister har en gedigen erfarenhet av skötseln av arbetsrättsliga rättegångar både i allmänna domstolar, i arbetsdomstolen och i skiljemannaförfarande.