Palvelumme

Työoikeus

Tarjoamme oikeudellisia palveluja kaikissa työsuhteen elinkaaren vaiheissa työsopimuksen laatimisesta työsuhteen päättämiseen.
Avustamme työsuhteeseen liittyvien sopimusten, kuten työ-, johtaja-, kilpailukielto- ja salassapitosopimusten laatimisessa, työaikaan, vuosilomiin ja palkkaukseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä sekä erilaisissa työsuhteeseen liittyvissä ongelmissa ja muutoksissa kuten työsuhteen päättämis- ja lomautustilanteissa.

Perhe- ja jäämistöoikeus

Tarjoamme oikeudellisia palveluja niin perhettä perustettaessa kuin erilaisissa muutostilanteissa sekä perintöasioissa.
Kartoitamme tilanteesi ja tarpeesi yhdessä kanssasi ja toteutamme niihin soveltuvat ratkaisut. Laadimme erilaiset perhe-elämään liittyvät oikeudelliset asiakirjat, kuten avioehtosopimukset, sopimukset avio- tai avoeron varalta sekä testamentit. Avustamme myös vuosien kokemuksella parisuhteen päättymiseen ja perheenjäsenen kuolemaan liittyvissä varallisuusjärjestelyissä.

Tuleviin muutoksiin ja mahdollisiin ongelmiin on yleensä helpointa varautua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ennakkoon tehdyt sopimukset ovat omiaan ennaltaehkäisemään ongelmia, jos kaikki ei menekään toivotulla tavalla. Sopimalla asioista etukäteen on mahdollista välttyä raskailta ja yleensä pitkäkestoisilta oikeusprosesseilta sekä niistä aiheutuvilta kustannuksilta.

Sopimusoikeus

Hyvin laadittu sopimus toteuttaa sopijapuolten sille asettamat ja yhdessä sopimat tavoitteet ja luo kestävän pohjan osapuolten väliselle oikeussuhteelle.
Sopimus on tärkeää laatia mahdollisimman selkeäksi oli sitten kysymys kertaluonteisesta tai pidempikestoisesta sopimusjärjestelystä. Erityisesti kestosopimuksissa kuten erilaisissa elinkeinoelämän yhteistyösopimuksissa on olennaista varautua myös mahdollisiin sopimussuhteen aikaisiin olosuhdemuutoksiin sekä erimielisyystilanteiden ratkaisemiseen siten, että yhteistyön mahdollisimman häiriötön jatkuminen turvataan kaikissa tilanteissa.

Tarjoamme oikeudellisia palveluja niin elinkeinonharjoittajien kuin yksityishenkilöiden välisissä sopimussuhteissa. Avustamme sopimusneuvotteluissa, sopimusten laatimisessa ja muuttamisessa, tulkinnassa sekä sopimusten päättämistilanteissa.

Riitojen ratkaisu

Oikeussuhteissa ei aina ole mahdollista välttyä erimielisyyksiltä. Jollei riitaa ole mahdollista sopia, se on ratkaistava joko tuomioistuimessa tai erityisessä riidanratkaisumenettelyssä, kuten välimies- tai sovittelumenettelyssä.
Avustamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä ja muissa riitojen ratkaisumenettelyissä sekä niitä edeltävissä sovintoneuvotteluissa.

Urheiluoikeus

Juridiikka on nykyisin osa urheilua. Pelaaja- ja valmentajasopimukset, sopimukset urheilukilpailujen järjestämisestä ja niihin osallistumisesta ovat arkipäivää niin urheilijoille ja valmentajille kuin urheiluseuroille ja lajiliitoillekin.
Myös muut tahot, kuten eri alojen yritykset, ovat usein osallisina urheiluun liittyvissä mainos-, sponsori- tai televisiointijärjestelyissä.

Edellä mainitut sopimusjärjestelyt ovat usein erityislaatuisia ja edellyttävät nimenomaan niihin liittyvää asiantuntemusta. Myös urheiluseurojen ja lajiliittojen sääntöihin samoin kuin urheilulajien kilpailu- ja kurinpitosääntöihin ja niiden soveltamiseen liittyy useita oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviä seikkoja.

Tarjoamme oikeudellisia palveluja kaikille urheilun kanssa tekemisissä oleville. Avustamme mm. edellä mainittujen sopimusten ja sääntöjen laatimisessa ja tulkinnassa sekä erimielisyystilanteiden ratkaisussa. Hoidamme myös esim. kurinpitoseuraamuksiin liittyviä muutoksenhakuprosesseja.

Asumis- ja kiinteistöriidat

Asuntokauppojen riitatilanteissa kannattaa turvautua lakimieheen hyvissä ajoin, jolloin erimielisyydet ovat varmemmin ratkaistavissa ilman oikeudenkäyntiä. Hoidamme jatkuvasti myös asuntokauppariitoja, asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden/yhtiön välisiä ongelmatapauksia, naapurierimielisyyksiä koskevia asioita ja asuntorakentamiseen sekä huoneenvuokrasuhteisiin liittyviä riita-asioita.
Hoidamme myös liikehuoneistojen vuokrasopimussuhteita koskevia asioita. Oikeudenkäyntitilanteissa autamme sinua perehtymään asiaan kokonaisuutena ja tekemään tarvittavia päätöksiä.