Tidsbundet arbetsavtal

Enligt arbetsavtalslagens 1 kapitel § 3 kan ett arbetsavtal uppgöras tidsbundet endast när det finns en i lagen angiven särskild grund för det. Om grunden är arbetstagarens äkta förslag krävs däremot inget särskilt skäl, utan ett tidsbundet arbetsavtal är då tillåtet.

Ett tidsbundet arbetsavtal på arbetsgivarens initiativ är tillåten, när arbetsgivaren saknar kontinuerligt behov av arbetskraft eller när praktiska skäl i arbetslivet kräver det. Som godtagbara grunder för visstidsavtal kan anses t.ex. orsaker som beror på arbetets art, vikariat, praktik eller motsvarande eller skäl som hänför sig till arbetsgivarens arbete eller andra orsaker som hänför sig till det arbete det gäller. Dessutom är ett tidsbundet arbetsavtal tillåtet när den anställda har enligt te-byråns anmälan varit arbetslös arbetssökande minst de 12 föregående månaderna. Då krävs inget särskilt skäl. Med detta vill man befrämja dessa personers sysselsättningsmöjligheter. 

Det är inte tillåtet att använda flera efterföljande tidsbundna arbetsavtal då när deras antal, deras sammanräknade längd eller den helhet de uppgör visar att arbetsgivaren har ett kontinuerligt behov av arbetskraft. Bestämmelsen gäller situationer där arbetsgivaren uppgör flera tidsbundna arbetsavtal efter varandra gällande samma arbete. Det är således inte förbjudet att t.ex. ingå visstidsavtal när arbetsgivaren erbjuder en visstidsanställd vikarie ett nytt visstidsavtal som gäller ett annat vikariat. Grunden som krävs av visstidsavtalet växer dock när avtalens mängd och sammanräknade längd växer och leder i slutändan till att arbetsgivarens behov av arbetskraft anses kontinuerligt, varefter arbetsgivaren saknar rätt att fortsätta ingå visstidsavtal. I beslutet från högsta domstolen HD:2017:37 konstaterades att det inte längre räcker att man kan påvisa en i lagen stadgad grund för varje enskilt visstidsavtal, när man har uppgjort flera olika visstidsavtal med en arbetstagare, utan man skall också utreda om arbetsgivarens behov av arbetskraft har blivit kontinuerligt. I det enskilda fallet kom högsta domstolen dock fram till att behovet av arbetskraft i sig inte kunde anses kontinuerligt, när arbetstagarens arbete hade bestått av flera olika visstidsavtal, men trots detta en relativt kort tid, och det förekom perioder på flera veckor däremellan, då arbete inte utfördes.

Ett visstidsavtal som är uppgjort på arbetsgivarens initiativ utan grund samt ett visstidsavtal som har ingåtts efter att arbetsgivarens behov av arbete har blivit kontinuerligt, anses vara i kraft tills vidare. Detta betyder samtidigt att arbetsgivaren måste kunna åberopa ett lagligt skäl för avslutande av arbetsavtalet om hen vill avsluta det. Om sådant skäl saknas anses arbetsgivaren ha sagt upp arbetsavtalet utan laglig grund, beroende på visstidsavtalet. Då får arbetstagaren en rätt till ersättning enligt arbetsavtalslagens 12 kapitel § 2 för ogrundat avslutande av arbetsavtal.

Våra tjänster

Våra jurister har en bred erfarenhet av uppdrag angående visstidsavtal. Du får en pålitlig åsikt om ifall det finns skäl för ett visstidsavtal, eller om ditt arbetsavtal kan fortsättas genom ett visstidsavtal. Vi har också skött framgångsrikt otaliga tvister gällande avslutande av visstidsavtal och skött förhandlingar och rättegångar i anledning härav.