Samarbete i företag

Syftet med lagen om samarbete inom företag är att ge personalen en möjlighet att påverka de beslut som görs gällande dem på arbetsplatsen. Lagen tillämpas med vissa undantag på företag som har regelbundet minst 20 anställda. Inom den offentliga sektorn finns motsvarande bestämmelser i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden och lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar. Också kollektiv- och tjänstekollektivavtal och avtal uppgjorda på basen av dem angående samarbete och förhandlingsordningar finns bestämmelser om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Samarbetslagen förpliktar t.ex. arbetsgivaren att regelbundet ge personalen uppgifter om företagets anställningsförhållanden och ekonomiska situation, samt behandla exempelvis de principer som tillämpas vid rekrytering och användandet av uthyrd arbetskraft samt att årligen i samarbetsförfarande uppgöra en personal- och skolningsplan. 

Samarbetsförfarande gällande förändringar i företagsverksamheten 

Samarbetslagen förpliktar arbetsgivaren att i samarbetsförfarande behandla hur olika förändringar i företagsverksamheten påverkar personalen, fast de inte ens skulle leda till personalminskning.  Sådana förändringar utgörs t.ex. av väsentliga förändringar i arbetsuppgifter, arbetssätt, arbetets organisering och arbetsutrymmen samt förflyttningar från uppgifter till andra likaså som t.ex. planerade ändringar av tidpunkterna för den ordinarie arbetstidens början och slut samt vilo- och matpausernas tidpunkter. Arbetsgivaren skall inleda samarbetsförhandlingarna självmant så snart som möjligt och föra dem innan dylika beslut tas.  

Samarbetsförfarande vid minskning av personalen 

Arbetsgivaren skall föra samarbetsförhandlingar enligt samarbetslagens 8 kapitel när hen överväger åtgärder som kan leda till att en eller flera anställda sägs upp, blir permitterade eller ombildas till deltid på ekonomiskt-produktionsmässiga grunder. 

Förhandlingarna skall föras innan arbetsgivaren fattar beslut om åtgärder som kan leda till dylik minskning av personalen. De egentliga förhandlingarnas längd beror på den planerade åtgärdens personalpåverkan och arbetsgivarens storlek, och räcker antingen minst 14 dagar eller 6 veckor. Arbetsgivaren kan inte fatta beslut innan förhandlingarna om de planerade åtgärderna är slutförda.

Om arbetsgivaren underlåter att föra samarbetsförhandlingar om personalminskning uppstår en skyldighet att betala en gottgörelse åt arbetstagaren som hamnat utför den planerade åtgärden.  En arbetsgivare som uppsåtligen eller av vållande bryter mot sina skyldigheter enligt lagen om samarbete i företag och som därefter har sagt upp, permitterat eller ombildat till deltid en eller flera anställda kan dömas att betala gottgörelse till varje dylik anställd för brott mot samarbetsskyldigheten, högst 35 590 euro. Då gottgörelsens belopp bestäms beaktas graden av försummelse i fråga om samarbetsskyldigheten, arbetsgivarens förhållanden i allmänhet (t.ex. företagets storlek och ekonomiska situation) samt arten av den åtgärd som riktats mot arbetstagaren och hur länge hans eller hennes anställningsförhållande varat.   

Skyldigheten att betala gottgörelse är oberoende av själva åtgärdens laglighet och döms att betalas också i fall där själva uppsägningen eller permitteringen skulle ha varit laglig. Rätten till gottgörelse förutsätter inte heller att arbetstagarens anställningsförhållande skulle ha avslutats på grund av åtgärden. Högsta domstolen har i sitt avgörande HD:2021:17 konstaterat att arbetsgivaren är skyldig att betala arbetstagaren gottgörelse också då när arbetsgivaren har brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt samarbetslagens 8 kapitel genom att utan att förhandla ha ensidigt förändrat ett väsentligt villkor i arbetsavtalet utan en grund som motsvarar en uppsägningsgrund. 

Våra tjänster

Våra jurister är specialister inom samarbetsförfarandet och vi har en lång erfarenhet av uppdrag angående samarbetsförfaranden både som arbetsgivar- som arbetstagarsidans ombud. Vår partner, advokat  Max Lindholm har arbetat med arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter att uppgöra planer och har bistått både sme- företag men också inhemska och utländska storföretag i planerandet och genomförandet av olika samarbetsförhandlingar. Vi erbjuder våra kunder en HR-Navi tjänst (på finska) som hjälper igenom samarbetsförfarandet steg för steg, och som också innehåller de blanketter som behövs för genomförandet av samarbetsförfarandet.