Prövotidshävning

Enligt arbetsavtalslagen kan ett arbetsavtal hävas under prövotiden ömsesidigt oberoende av de normala avslutningsgrunderna för ett arbetsavtal. Som en följd av prövotidshävningen upphör arbetsavtalet med omedelbar verkan. Under prövotiden får arbetsavtalet inte heller hävas på diskriminerande grunder, t.ex. arbetstagarens kön, graviditet, ålder eller sexuella läggning eller på grunder som på ammat sätt är ovidkommande med tanke på syftet med prövotiden, t.ex. ekonomiska eller produktionsorsaker. En prövotid är naturligtvis inte heller tillåten efter att prövotiden har upphört. En för sent gjord prövotidshävning bedöms således som ett ogrundat avslutande av arbetsavtalet. Av en ogrundad prövotidshävning följer en skyldighet för arbetsgivaren att betala lönen för uppsägningstiden till arbetstagaren och ersättning för arbetsavtalets ogrundade avslutande.