Prövotid

Det är möjligt att i arbetsavtalet inta en bestämmelse om prövotid. Med det avses en tid som inleds när arbetet börjar, under vilken arbetsavtalet kan av bägge parter avslutas utan att tillämpa de normala uppsägningsgrunderna eller uppsägningstiderna. Prövotiden kan i ett arbetsavtal som gäller tills vidare vara i kraft högst sex månader. I ett visstidsavtal kan prövotiden dock högst utgöra hälften av arbetsavtalets längd, dock högst sex månader. 

Om arbetstagaren är borta från arbetet p.g.a. arbetsoförmåga eller familjeledighet har arbetsgivaren en rätt att förlänga prövotiden med en månad för varje inledd frånvaro på 30 kalenderdagar genom att meddela om det till arbetstagaren innan prövotiden upphör. 

Syftet med prövotiden är att å ena sidan ge arbetsgivaren en möjlighet att utreda arbetstagarens lämplighet för arbetet och arbetsgemenskapen och å andra sidan ge arbetstagaren en möjlighet att avgöra om arbetet och arbetsförhållandena motsvarar den uppfattning hen fick då arbetsavtalet ingicks. Ett nytt avtal om prövotid kan därför endast ingås under arbetsavtalets giltighet av synnerligen vägande skäl, och bruket av prövotid är begränsat till de situationer där man kan anse att parterna redan känner till det ovannämnda. I arbetsavtalslagen stadgas att man från prövotidens maximigiltighet skall dra av den tid som arbetstagaren varit uthyrd vid ett bemanningsföretag till användarföretaget, om den uthyrda arbetstagaren senare övergår till användarföretagets tjänst till likadana eller motsvarande arbetsuppgifter.

Prövotiden innebär risker särskilt för arbetstagaren, speciellt vid situationer där arbetstagaren överväger att byta arbetsgivare från ett arbetsavtal som är i kraft tills vidare, varvid det lönar sig att tänka efter om det lönar sig att skriva på en prövotidsklausul. För arbetsgivaren kan kostnaden för rekryteringen av en ny arbetstagare utgöra en avsevärd ekonomisk och verksamhetsbaserad risk, varvid det är ofta motiverat att använda prövotidsklausuler. Det är dock skäl att i sådana fall ta i betraktande, att också arbetstagaren har rätt att häva arbetsavtalet under prövotiden med omedelbar verkan, vilket kan leda till förlust av en god arbetstagare eller de resurser som använts för rekryteringen.