Permittering

Med permittering avses ett tillfälligt avslutande av arbetet och lönebetalningen när arbetsavtalet eljest förblir i kraft. Enligt arbetsavtalslagen har arbetsgivaren rätt att permittera en arbetstagare på ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker eller då när arbetet eller arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också på arbetsgivarens initiativ komma överens om en temporär permittering när det behövs för arbetsgivarens verksamhet eller ekonomiska läge. Så kallade disciplinära permitteringar är inte möjliga förutom ifall man avtalat därom i det kollektivavtal som tillämpas på arbetsavtalet. 

Arbetstagaren skall meddelas om permitteringen med en skild permitteringsanmälan varvid man skall iaktta den anmälningstid som det stadgas om i arbetsavtalslagen eller i kollektivavtalet, huvudsakligen en enhetlig tidsperiod på 14 dagar för permitteringsanmälan, varvid permitteringen också kräver samarbetsförhandlingar när det är fråga om ett ärende som lagen tillämpas på, och det finns minst 20 arbetstagare i företaget. 

Arbetstagaren har rätt att under permitteringen ta emot ett annat arbete. Det är dock a skäl att lägga märke till att det i arbetsavtalslagen stadgas om konkurrensförbud som är i kraft också under permitteringen, och som därmed begränsar arbetstagarens rätt att ta emot annat arbete. Också arbetstagarens lojalitetsskyldighet och sekretessförpliktelse är i kraft också under permitteringen. Arbetstagaren får således inte heller under permitteringen hrikta osaklig kritik mot arbetsgivaren eller yppa eller använda utan laglig grund eller orättmätigt utnyttja affärshemligheter som arbetsgivaren har anförtrott åt arbetstagaren. 

Permitteringens upphörande

En tidsbegränsad permittering upphör senast vid den tidpunkt som angetts i permitteringsanmälan, om inte permitteringen upphör redan tidigare. Arbetsgivaren skall kalla den permitterade arbetstagaren tillbaka till arbete omedelbar efter det att grunden för permitteringen har upphört, d.v.s. när behovet av arbetskraft eller arbetsgivarens sysselsättningsmöjligheter har normaliserats. De som är permitterade tills vidare skall meddelas om arbetets återupptagande senast sju dagar före, om inte annat har överenskommits. Den permitterade arbetstagaren har rätt att säga upp sitt arbetsavtal hos en annan arbetsgivare med tillämpning av en uppsägningstid på fem dagar, oberoende av om det är frågan om en permittering som är i kraft tills vidare eller om den är tidsbunden. 

Avslutande av den permitterade arbetstagarens arbetsavtal 

Den permitterade arbetstagaren kan uppsäga sitt arbetsavtal under permitteringen oberoende av dess längd. Arbetsavtalet upphör då omedelbart. Arbetstagaren har också en rätt att säga upp sitt arbetsavtal på viss tid, fastän det inte skulle finnas en överenskommelse om en uppsägningsmöjlighet. Denna rätt saknas dock under de sista sju dagarna då permitteringen håller på att upphöra, i fall där arbetstagaren känner till när permitteringen skall avsluta. Då skall arbetstagaren tillämpa normala uppsägningstider, och kan inte längre uppsäga ett visstidsavtal, om där inte har överenskommits om en uppsägningsmöjlighet. 

Också arbetsgivaren kan uppsäga en permitterad arbetstagare. Uppsägningen kräver också då en normal uppsägningsgrund. Då arbetsgivaren uppsäger en permitterad arbetstagare har arbetstagaren rätt till lönen för uppsägningstiden. Med detta förhindrar man att arbetsgivaren kringgår bestämmelsen om skyldigheten att betala lönen för uppsägningstiden genom att först permittera arbetstagaren. Däremot saknar arbetstagaren rätt till uppsägningstidens lön då hen själv uppsäger sitt arbetsavtal under permitteringen. Ett undantag utgörs då det gäller s.k. hängande permitteringar d.v.s. fall får arbetsgivaren uppsäger arbetsavtalet efter att permitteringen räckt oavbrutet enhetligt minst 200 dagar.

Ersättningsskyldighet på grund av en ogrundad permittering 

En permittering som strider mot arbetsavtalslagen leder till arbetsgivarens skadeståndsskyldighet gentemot arbetstagaren. Ersättningsansvaret uppstår också när arbetsgivaren fortsätter permitteringen efter att grunden för den har upphört eller anställer en ny arbetstagare istället för den permitterade arbetstagaren.  Arbetsgivarens ersättningsskyldighet baseras på allmänna stadgandet i arbetsavtalslagens 12 kapitel § 1, varvid arbetsgivaren skall ersätta den skada som arbetstagaren åsamkats i sin helhet. Arbetsgivaren skall ersätta arbetstagarens reella inkomstförlust under den ogrundade permitteringen, d.v.s. den sedvanliga lönen minskat med eventuella andra inkomster som arbetstagaren haft under den tiden. Från ersättningen som betalas till arbetstagaren skall dras av 75 % av den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen och 80 % av grunddagpengen enligt arbetsavtalslagens 12 kapitel § 3. Arbetsgivaren skall betala avdraget till sysselsättningsfonden. 

Våra tjänster

Vi har skött flera uppdrag angående permitteringar och vår delägare, partner och advokat, VH, Jur.dr. Esa Schön håller som bäst på att skriva en kommentar om permittering till AlmaTalent. Från oss får du också hjälp till exempelvis bestridandet av en olaglig permittering, eller samarbetsförhandlingar angående permitteringar. Vår delägare, partner och advokat Max Lindholm har i över 20 år bistått främst finska arbetsgivare men också finska dotterbolags utländska, både skandinaviska och europeiska moderföretag vad gäller samarbetsförhandlingar om permitteringar.