Hävning av arbetsavtalet

Med hävning av arbetsavtalet avses en ensidig viljeyttring av arbetsgivaren eller arbetstagaren om avslutande av arbetsavtal utan uppsägningstid. En hävning är det grövsta reageringssättet som arbetsavtalsparterna har då den andra avtalsparten bryter mot sina förpliktelser och därvid avslutas arbetsavtalet omedelbart oberoende av om det är fråga om ett arbetsavtal som är i kraft tills vidare eller ett visstidsavtal.

Hävningsgrunder

Eftersom det är fråga om en ytterst speciell sanktion förutsätts enligt arbetsavtalslagens 8 kapitel § 1 av både arbetsgivaren, eller av arbetstagaren ett synnerligen vägande skäl att häva ett arbetsavtal så att det upphör genast. Som sådana skäl kan betraktas ett så allvarligt brott mot eller åsidosättande av arbetstagarens förpliktelser som följer av arbetsavtalet att det inte skäligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter avtalsförhållandet ens för den tid som uppsägningstiden varar. Arbetstagaren får på motsvarande sätt häva arbetsavtalet så att det upphör genast, om arbetsgivaren så allvarligt bryter mot eller åsidosätter sina förpliktelser som följer av arbetsavtalet eller av lag och som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet att det inte skäligen kan förväntas att arbetstagaren fortsätter avtalsförhållandet ens för den tid uppsägningstiden varar. Hävningsgrunden måste alltså vara tyngre än uppsägningsgrunden, och utgörs t.ex. som väsentlig misskötsel av arbetsuppgifterna, uppsåtlig verksamhet som skadar arbetsgivaren eller arbetsgivarens vilseledande då arbetsavtalet ingås eller på motsvarande sätt att arbetsgivaren underlåter sin lönebetalningsskyldighet.

Hävningsgrunden skall alltid baseras på motpartens förfarande eller en faktor som denne ansvarar för. Man kan däremot inte häva ett arbetsavtal på grunder som hänför sig till en själv. Detta innebär att arbetsgivaren inte kan häva arbetsavtalet på t.ex. kollektiva grunder.

Frågan om en hävningsgrund föreligger eller inte avgörs genom en helhetsbedömning, där alla på saken inverkande faktorer skall beaktas, och där avtalsparternas omständigheter i sin helhet skall utvärderas, varefter avgörs, om en hävning skall anses vara en skälig följd. Utvärderingen av hävningsgrunden är ofta mycket besvärligt och förutsätter särskild sakkunskap. 

Hävningsförfarandet

Hävningsgrunden skall åberopas snabbt då den har kommit till ens kännedom. Enligt arbetsavtalslagens 8 kapitel § 2 förfaller hävningsrätten, om arbetsavtalet inte har hävts inom 14 dagar från det avtalsparten fick kännedom om att hävningsgrunden föreligger. Fastän prövotidshävningen förutsätter snabb reaktion, måste den part som överväger en hävning, också arbetstagaren, säkerställa före hävningen att de fakta som ligger som grund till beslutet om hävning stämmer och bl.a. bereda den andra avtalsparten en möjlighet att bli hörd.

Våra tjänster

Specialisterna på advokatbyrå Aika Ab är proffs på arbetsrätten och känner bl.a. till de juridiska frågorna i anslutning till avslutandet av arbetsavtal. Våra jurister har en lång praktisk erfarenhet av hävnings- och uppsägningssituationer. Du får av oss en pålitlig utvärdering om förekomsten av en hävningsgrund. Vi hjälper också vid behov i framställandet av eventuella ersättningsanspråk och förhandlingar om dem samt bistår vid rättegångar.