Avtal om avslutande av arbetsavtal

Ett avtal om avslutande av arbetsavtalet innebär att arbetsavtalsparterna gemensamt överenskommer om avslutande av arbetsavtalet, och om villkoren i samband med det. Eftersom det inte är fråga om någondera partens ensidiga viljeyttring om avslutande av arbetsavtal, förutsätts inte en grund enligt arbetsavtalslagen för uppsägning eller hävning.  Avslutningsavtal görs typiskt då företaget minskar personal p.g.a. verksamhetens nedskärning, omstrukturering eller i samband med företagsomstruktureringar eller när parterna upplever att det inte finns förutsättningar att fortsätta med anställningsförhållandet av en eller annan orsak.

I avslutningsavtalet säger arbetstagaren vanligen upp sitt arbetsavtal eller så avslutas arbetsavtalet genom ett ömsesidigt avtal fr.o.m. en överenskommen tidpunkt. Arbetsgivaren förbinder sig å sin sida att bl.a. betala ett avgångsvederlag åt arbetstagaren och att betala eventuella fordringar som baseras på arbetsavtalet.

Fördelen med ett avtal om avslutande av arbetsavtalet är att då den är rätt uppgjord avgör den en gång för alla och slutligt alla frågor som gäller anställningsförhållandet och alla i framtiden hotande eller eventuellt redan uppkomna meningsskiljaktigheter. Det är typiskt att inta en klausul i avslutningsavtalet enligt vilken ingendera parten har några som helst krav på motparten på basen av arbetsavtalet efter avtalets ingående. Det är därför viktigt för arbetstagaren att säkerställa att då avtalet uppgörs beaktas alla rättigheter och skyldigheter på basen av arbetsavtalet, som t.ex. rätt till semesterersättning, arbetstagarens arbetsplikt under uppsägningstiden och ett eventuellt konkurrensförbud.

Det är möjligt för avtalsparterna att i avslutningsavtalet komma överens om frågor i anslutning till anställningen och dess avslutande på ett friare sätt än vad arbetslagstiftningen annars skulle möjliggöra. Lagstiftningen skyddar alltså inte arbetstagaren då man avtalar om avslutande av ett arbetsavtal på samma sätt som under anställningsförhållandet. Ett uppgjort avtal är nästan undantagsvis bindande för bägge parter, och t.o.m. fel som uppkommer i samband med uppgörandet av avtalet är vanligen mycket svårt i efterhand eller t.o.m. omöjliga att korrigera. 

Ett avtal om avslutande av arbetsavtal har stor betydelse också för arbetstagarens socialskydd, speciellt vad gäller arbetslöshetsskydd, vad gäller de ekonomiska förmåner denne får under arbetslösheten. Då avtalet uppgörs borde man också kunna beakta dessa faktorer då villkoren i avslutningsavtalet, t.ex. storleken på avgångsvederlaget, bestäms.

Av de ovan nämnda orsakerna och risken för betydande ekonomiska förluster borde en arbetstagare aldrig underteckna ett avslutningsavtal eller dokument som hänför sig till det utan att säkerställa deras juridiska innebörd.  Det vore synnerligen viktigt att i ett sådant fall anlita sakkunnig juridisk hjälp då man avtalar och kommer överens om ett avslutningsavtal. 

Våra tjänster

Advokatbyrå Aika Ab:s jurister har år av erfarenhet av olika avslutningssituationer och granskning, uppgörande och tolkning av avslutningsavtal. Vi vet vad man skall komma överens om i avslutningsavtalet och hurudana avtalsvillkor det är skäl att undvika. På basen av vår erfarenhet kan vi också beakta de praktiska behov som bägge avtalsparter har vad gäller avtalshelheten.