Arbetsavtal

Arbetsgivaren och arbetstagaren överenskommer med arbetsavtal om anställningsvillkoren. Med arbetsavtal överenskoms bl.a. om arbetstagarens arbetsuppgifter, platsen för arbetets utförande, arbetstiden, lönen och arbetsförhållandets längd.  

Arbetsavtalet är ett formfritt avtal. Den kan således uppgöras både muntligt och skriftligt. Med beaktande av arbetsavtalets centrala betydelse är det dock skäl att rekommendera skriftlig form för att undvika senare oklarheter och tvister. Människans minnesbild kan ändras senare och människorna i arbetsgemenskapen förbytas, vilket kan leda till att olika parter har en avvikande uppfattning om vad man kommit överens om. Om inte arbetsavtalet är uppgjort i skriftlig form eller om man inte i den har på ett heltäckande sätt kommit överens om alla centrala anställningsvillkor, skall arbetsgivaren ändå senast då den första lönebetalningsperioden upphör ge arbetstagaren en skriftlig utredning om de centrala anställningsvillkoren. Ur utredningen skall åtminstone framgå vad som särskilt är stadgat i lag, som t.ex. tidpunkten när arbetet inleds, tidpunkten då ett visstidsavtal upphör eller beräknas upphöra, eventuell prövotid, arbetstid- och plats, bestämmandet av semestern, uppsägningstiden m.m.

Ur arbetstagarens synvinkel är det mest besvärliga anställningsvillkoren ofta långa uppsägningstider, sekretess- och konkurrensförbudsklausuler och villkor som är till innehållet diffusa gällande t.ex. arbetsuppgifter, arbetstiden eller platsen för arbetets utförande. Ur arbetsgivarens synvinkel kan de igen vara ytterst viktiga. Ingendera parten kan ändra på arbetsavtalsvillkoren ensidigt senare, och arbetsgivaren behöver en laglig grund för en uppsägning. Det är således skäl att vara ytterst noggrann då arbetsavtalet ingås och lägga speciell vikt vid att de centrala villkoren är intagna heltäckande och så klart och entydigt som möjligt, och att man säkerställer att bägge parter förstår precis vad man på bägge sidor håller på att förbinda sig till. Detta sker bäst genom att man använder sakkunnig juridisk hjälp vid ingåendet av arbetsavtalet eller att man låter en specialist granska avtalet innan man undertecknar det. Det bästa avtalet är sådant som man inte behöver bråka om senare!

Våra tjänster

Du får från oss sakkunnig hjälp både till uppgörandet av arbetsavtal eller förändring av det. Vi ger en pålitlig utvärdering också av om den praxis som tillämpats på företaget har blivit en del av arbetsavtalsvillkoren och när t.ex. en förändring av arbetsuppgifterna eller arbetstiden kan göras med arbetsgivarens ensidiga beslut och när den förutsätter ett avtal. Vi har en flerårig framgångsrik erfarenhet, och betjänar våra kunder också vad gäller frågor om avtalstolkning och tillämpning och har skött otaliga tolkningstvister vad gäller anställningsvillkor.