Työttömyysturvaan on tulossa vuoden 2024 aikana useita lakimuutoksia, joista osa astui voimaan 1.1.2024. Muutoksia on tulossa lisää kevään ja syksyn aikana.

1.1.2024 voimaan astuneet muutokset

Omavastuuaika pitenee

Työttömyysturvan omavastuuaika piteni viidestä päivästä seitsemään päivään. Omavastuuajalla tarkoitetaan työttömyysturvan alussa asetettavaa jaksoa, jonka ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Seitsemän päivän omavastuuaika vastaa noin puoltatoista viikkoa.

Lomakorvaus jaksotetaan

Muutos koskee työsuhteita, jotka ovat päättyneet 1.1.2024 tai sen jälkeen. Lomakorvauksen jaksottaminen tarkoittaa, että jos henkilöllä on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomapäiviä, niistä maksettava lomakorvaus siirtää työttömyysturvan alkamista korvausta vastaavalla ajalla. Esimerkiksi yhden kuukauden palkan suuruinen lomakorvaus siirtää ansiosidonnaista noin kuukaudella. Jaksotuksen jälkeen alkaa vielä edellä mainittu omavastuuaika. Aiemmin lomakorvauksella ei ollut vaikutusta ansiopäivärahaoikeuden alkamiseen.

Kansaneläkeindeksin jäädytys

Kansaneläkeindeksin jäädyttämisestä seuraa, etteivät etuudet joitain poikkeuksia lukuun ottamatta nouse kuluttajahintojen nousun myötä. Jäädytys on voimassa 2024–2027.

Myöhemmin tapahtuvat muutokset

1.4.2024

Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan.

Työttömyysturvan 300 euron suojaosuus poistuu, eli työttömyysjaksolla saatu palkka vaikuttaa heti päivärahan suuruuteen.

1.8.2024

Vuorotteluvapaajärjestelmä ja aikuiskoulutustuki ovat tarkoitus lakkauttaa, mutta eduskuntakäsittely muutoksesta ei ole vielä alkanut. Näillä näkymin vuorotteluvapaan voisi aloittaa vielä 31.7.2024.

1.9.2024

Ansiopäivärahaan oikeuttava työssäoloehto ja työttömyyskassan jäsenyysehto pitenevät kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen.

Työttömyysturvan työskentelyedellytys euroistetaan eli muutetaan tuloperusteiseksi. Aiemmin työssäoloehdon täyttyminen edellytti vähintään 18 tunnin työskentelyä viikossa noin puolen vuoden ajan, mutta jatkossa edellytetään, että henkilö on ansainnut kuukaudessa tietyn minimipalkan verran (930 e kuukaudessa).

Ansiopäivärahan taso porrastetaan. Päiväraha laskee 80 % tasolle kahdeksan työttömyysviikon jälkeen (n. kaksi kuukautta) ja 75 % tasolle 34 työttömyysviikon jälkeen (n. kahdeksan kuukautta). Muutoksen eduskuntakäsittely ei ole vielä alkanut.

Työskentely palkkatuella ei jatkossa kerrytä työssäoloehtoa. Muutoksen eduskuntakäsittely ei ole vielä alkanut.

Osasta työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeussäännöistä aiotaan luopua, mutta muutosten eduskuntakäsittely ei ole vielä alkanut.