Vuokratyö

Työvoiman vuokrauksella tarkoitetaan sopimusjärjestelyä, jossa työnantaja eli yleensä työvoiman vuokrausta harjoittava yritys luovuttaa työntekijöitään toisen työnantajan eli käyttäjäyrityksen käyttöön korvausta vastaan. Järjestely edellyttää joko työntekijän tapauskohtaisesti tai työsopimuksessa antamaa suostumusta, koska työsopimuslain 1 luvun 7 §:n mukaan työsuhteen osapuolet eivät voi ”siirtää työsopimuksesta johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta”.

Vuokratyöntekijän ja käyttäjäyrityksen välillä ei ole sopimussuhdetta, vaan vuokratyöntekijä on normaaliin tapaan työsuhteessa työnantajaansa, vaikka työskenteleekin toisen työnantajan hyväksi. Vuokrausyritys vastaa näin ollen mm. vuokratyöntekijän palkanmaksusta sekä työterveyshuollosta. Työnantajalle kuuluvaa työn johto- ja valvontavaltaa käyttää kuitenkin ymmärrettävistä syistä käyttäjäyritys, jolle siirtyvät myös työntekoon ja sen käytännön järjestelyihin välittömästi liittyvät velvollisuudet kuten vastuu työn, työympäristön ja työvälineiden turvallisuudesta.

Työsuhteen ehtojen määräytyminen

Vuokratyöntekijän työehdot määräytyvät työlainsäädännön ja työsopimuksen lisäksi työvoiman vuokrausyritystä mahdollisesti velvoittavan työehtosopimuksen eli käytännössä yleensä henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti. Jollei vuokrausyritys ole velvollinen noudattamaan työehtosopimusta, vuokratyöntekijän työsuhteen vähimmäisehdot määräytyvät käyttäjäyritystä velvoittavan työehtosopimuksen mukaisesti tai, jollei sellaistakaan ole, käyttäjäyritystä sitovien ja siellä yleisesti sovellettavien sopimusten tai käytäntöjen mukaisesti eli samalla tavalla kuin yrityksen omien työntekijöiden työsuhteiden ehdot.

Työsuhteen kestoaika

Vuokratyössä usein käytännössä vastaan tuleva ongelma- tai epäselvyystilanne liittyy siihen, millä edellytyksillä vuokrayritys on oikeutettu tekemään työntekijän kanssa määräaikaisen työsopimuksen. Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen työnantajan aloitteesta edellyttää näet työsopimuslaissa tarkoitettua perusteltua syytä (ellei kyse ole ns. pitkäaikaistyöttömän palkkaamisesta) eli käytännössä sitä, ettei työnantajan työvoiman tarve ole pysyvä. Vuokrayrityksillä tällainen tarve pääsääntöisesti on siitä huolimatta, että asiakasyritysten tilaukset ovat yleensä määräaikaisia. Alalla vallitsevan käytännön mukaisesti myös työntekijöiden työsuhteet ovat olleet määräaikaisia ja niiden kesto sidottu asiakastilauksen tai toimeksiannon kestoon.

Korkein oikeus on ottanut tähän kysymykseen kantaa ratkaisuissaan KKO 2012:10 ja KKO 2019:45, joissa se totesi, että myös vuokratyössä pääsääntönä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, eikä pelkästään alalla vallitseva käytäntö tai epävarmuus työn riittävyydestä ole riittävä peruste määräaikaisuudelle, vaan määräaikaisen työsopimuksen käyttäminen on vuokratyössäkin mahdollista vain silloin, kun työtehtävät ovat luonteeltaan määräaikaisia.

Palvelumme

Vuokratyössä tulee usein vastaan tilanteita ja kysymyksiä, joita harvemmin esiintyy muissa työsuhteissa. Esimerkiksi työnantajavelvoitteiden jakautuminen vuokrausyrityksen ja toimeksiantajan kesken sekä vuokratyöntekijän palvelussuhteen ehtojen määräytyminen saattaa herättää hankaliakin kysymyksiä. Myös tilanteisiin, joissa työn tilaaja haluaa vaihtaa vuokratyöntekijää tai työntekijä on jäämässä perhevapaalle kesken toimeksiannon, liittyy usein oikeudellisia ongelmia. Meiltä saat neuvontaa ja asiantuntija-apua kaikissa vuokratyöhön liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Asiantuntijamme ovat perehtyneet vuokratyösuhteiden erityispiirteisiin ja avustaneet menestyksellisesti lukuisia vuokratyöntekijöitä näiden palvelussuhteisiin liittyvissä asioissa. Osakkaamme AA, VT, OTT Esa Schön on lisäksi kirjoittanut yhdessä VT Harri Hietalan ja AA, VT Keijo Kaivannon kanssa Vuokratyö -kirjan, jossa käsitellään kattavasti vuokratyöhön liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.