Työsuhteen purkaminen

Työsuhteen purkamisella tarkoitetaan työntekijän tai työnantajan yksipuoliseen tahdonilmaisuun perustuvaa työsopimuksen päättämistä ilman irtisanomisaikaa. Purkaminen on järein työsopimuksen osapuolten käytettävissä oleva reagointikeino toisen sopijapuolen rikkomukseen ja sen seurauksena työsuhde päättyy välittömästi olipa kysymys toistaiseksi voimassa olevasta tai määräaikaisesta työsuhteesta.

Purkamisperusteet

Luonteensa mukaisesti työsopimuksen purkaminen edellyttää niin työnantajan kuin työntekijänkin taholta työsopimuslain 8 luvun 1 §:ssä tarkoitettua purkamisperustetta eli toisen osapuolen laista tai sopimuksesta johtuvien velvoitteiden niin vakavaa laiminlyöntiä, ettei vastapuolelta voida enää kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan verran. Purkuperusteen tulee siis olla irtisanomisperustetta painavampi ja sellaisena voivat tulla kysymykseen esimerkiksi työntekijän toistuvat työntekovelvoitteen olennaiset laiminlyönnit, tahallinen työnantajaa vahingoittava toiminta tai työnantajan harhaanjohtaminen työsopimusta solmittaessa tai vastaavasti työnantajan palkanmaksuvelvoitteen olennainen laiminlyönti.

Purkamisen tulee perustua aina toisen osapuolen menettelyyn tai tämän vastuupiiriin kuuluvan olosuhteen muuttumiseen. Omissa olosuhteissa tai omaan vastuupiiriin kuuluvien seikkojen perusteella työsopimusta ei sen sijaan voida purkaa. Työnantaja ei näin ollen voi purkaa työsuhdetta esimerkiksi tuotannollisiin ja taloudellisiin irtisanomisperusteisiin vedoten.

Purkamisperusteen täyttyminen ratkaistaan kokonaisarviolla, jossa on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat sekä osapuolten olosuhteet ja arvioitava, onko purkamista pidettävä niiden perusteella arvioiden kohtuullisena seurauksena. Purkamisperusteen arviointi on usein haastavaa ja edellyttää erityistä asiantuntemusta.

Purkamismenettely

Purkuperusteeseen on vedottava nopeasti sen tultua rikkomuksen kohteen tietoon. Työsopimuslain 8 luvun 2 §:n nojalla purkamisoikeus raukeaa, jollei työsuhdetta ole purettu 14 päivän kuluessa siitä, kun sopijapuoli on saanut tiedon purkamisperusteen täyttymisestä. Vaikka työsuhteen purkaminen edellyttää nopeaa reagointia, purkamista harkitsevan osapuolen, myös työntekijän, on varmistuttava ennen työsopimuksen purkamista perusteena olevien tosiseikkojen paikkansapitävyydestä ja varattava mm. toiselle osapuolelle mahdollisuus tulla kuulluksi.

Palvelumme

Asianajotoimisto Aika Oy:n asiantuntijat ovat työoikeuden ammattilaisia ja perehtyneet mm. työsuhteen päättämiseen liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Lakimiehillämme on pitkä käytännön kokemus työsuhteen purku- ja irtisanomistilanteista. Saat meiltä luotettavan arvion purkuperusteen olemassaolosta, minkä lisäksi avustamme tarvittaessa mahdollisten korvausvaatimusten esittämisessä ja niitä koskevissa neuvotteluissa sekä oikeusprosesseissa.