Työaikapankki

Työaikapankilla tarkoitetaan sopimukseen perustuvaa järjestelyä, jonka avulla työntekijä voi säästää ja yhdistää toisiinsa työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia. Työaikapankin tarkoituksena on mahdollistaa työ- ja vapaa-ajan yhteensovittaminen. Työaikalakiin perustuvan työaikapankin vaihtoehtona useilla aloilla on mahdollisuus ottaa käyttöön työehtosopimukseen perustuva työaikapankki. Tällöin työaikapankkijärjestelmään sovelletaan työehtosopimuksen määräyksiä. Tässä käsitellään työaikalakiin perustuvaa työaikapankkia.

Työaikapankin käyttöönotto ja siirrettävät erät

Työaikapankin käyttöönotto edellyttää sopimista. Sopiminen tapahtuu ensisijaisesti työnantajan ja luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun tai muun henkilöstön edustajan kesken. Myös henkilöstö tai henkilöstöryhmä voivat tehdä sopimuksen, jos luottamusmiestä ei ole valittu. Yksittäinen työntekijä ei voi jäädä työaikapankkijärjestelmän ulkopuolelle, mutta hän voi olla säästämättä työaikaa työaikapankkiin.


Sopimus työaikapankin käyttöönotosta tulee tehdä kirjallisesti ja siinä on sovittava ainakin:

  • eristä, joita työaikapankkiin voidaan siirtää
  • säästämisrajoista
  • työaikapankin lakkaamisesta ja lakkaamishetkellä työaikapankissa olevien erien korvaamisesta
  • vapaan käyttämisen periaatteista ja menettelytavoista, joilla työaikapankkiin säästettyä aikaa pidetään vapaana.

Työaikapankkiin ei voida siirtää säännölliseltä työajalta maksettavaa palkkaa, kulukorvauksia tai korvausluonteisia saatavia eikä rahamääräistä etuutta sen eräännyttyä maksettavaksi. Työaikapankin työaikakertymä ei saa kasvaa kalenterivuoden aikana yli 180 tunnilla eikä sen kokonaiskertymä saa ylittää kuuden kuukauden työaikaa vastaavaa määrää.

Erien siirtäminen työaikapankkiin ja vapaan käyttäminen

Erien siirtäminen työaikapankkiin edellyttää työntekijän kutakin kertaa varten erikseen tai lyhyehköksi määräajaksi kerrallaan antamaa suostumusta. Suostumusta ei voi antaa määrittelemättömäksi ajaksi etukäteen.

Vaikka työaikapankkia koskevassa sopimuksessa tulee sopia vapaan käyttämisen periaatteista, laissa on säädetty työntekijän suojaksi oikeudesta pitää työaikapankkivapaata. Työntekijällä on oikeus saada vapaata vähintään kaksi viikkoa kalenterivuodessa tai jos vapaata on kertynyt yli 10 viikkoa, vähintään viidesosa työaikapankin kertymästä. Vapaa on annettavaa sitä koskevan vaatimuksen esittämistä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Työnantaja päättäessä vapaan ajankohdasta, työntekijällä on halutessaan oikeus saada korvaus vapaan sijasta rahana.

Työnantajalla on velvollisuus pitää työaikakirjanpitoa muun ohella työntekijöiden työaikapankkiin säästämistä eristä ja niiden pitämisestä vapaana. Työntekijällä on lain mukaan oikeus saada tiedot työaikapankissa olevista kertymistään.

Työaikapankin lakkaaminen

Myös työaikapankin purkamisesta ja siellä olevien erien korvaamisesta on sovittava työaikapankkisopimuksessa. Jos osapuolet eivät ole sopineet purkumenettelystä, työaikapankkiin säästetty aika olisi annettava palkallisena vapaana tai korvattava rahana purkamisajankohdan työntekijän säännöllisen työajan kokonaispalkan perusteella.

Palvelumme

Juristimme ovat työaikapankkisopimusten asiantuntijoita. Palvelemme niin työaikapankkisopimuksia tehtäessä kuin niihin liittyviä tulkintakysymyksiä ratkaistaessa sekä työaikapankkijärjestelyitä purettaessa.