Päättösopimus

Työsuhteen päättösopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla työsuhde päätetään osapuolten yhteisellä päätöksellä ja jossa sovitaan työsuhteen päättämisen ehdoista. Koska kyse ei ole kummankaan työsuhteen osapuolen yksipuoliseen tahdonilmaisuun perustuvasta työsuhteen päättämisestä, työsopimuslain mukaista irtisanomis- tai purkamisperustetta ei edellytetä. Päättämissopimuksia tehdään tyypillisesti yrityksen vähentäessä työvoimaa toiminnan supistamisen, uudelleensuuntaamisen tai yritysjärjestelyiden yhteydessä tai, kun osapuolet kokevat, ettei edellytyksiä työsuhteen jatkamiselle syystä tai toisesta ole.

Päättösopimuksessa työntekijä yleensä joko irtisanoutuu tai työsuhde päätetään yhteisellä sopimuksella tietystä ajankohdasta lukien. Työnantaja puolestaan sitoutuu mm. suorittamaan työntekijälle erorahan ja mahdolliset maksamatta olevat työsuhteeseen perustuvat saatavat.

Päättösopimuksen etuna on, että oikein laadittuna se ratkaisee kertakaikkisesti ja lopullisesti kaikki päättyvään työsuhteeseen liittyvät asiat ja tulevaisuudessa uhkaavat tai mahdolliset jo syntyneet erimielisyydet. Päättösopimuksessa sovitaankin tyypillisesti siitä, ettei osapuolilla ole enää sopimuksen tekemisen jälkeen toisiaan kohtaan mitään työsuhteeseen perustuvia vaatimuksia. Tästä syystä työntekijän kannalta on tärkeää, että sopimusta tehtäessä tulevat huomioiduksi kaikki työsuhteeseen ja sen päättymiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, kuten oikeus lomakorvaukseen, työntekijän työntekovelvoite irtisanomisaikana ja mahdollinen kilpailukielto.

Päättösopimuksessa osapuolilla on mahdollisuus sopia työsuhteeseen ja sen päättymiseen liittyvistä velvoitteista osin vapaammin kuin, mitä työlainsäädäntö muuten mahdollistaisi. Lainsäädäntö ei siis suojaa työntekijää työsuhteen päättämisestä sovittaessa samaan tapaan kuin työsuhteen aikana. Tehty sopimus sitoo osapuolia lähes poikkeuksetta ja sopimusta tehtäessä mahdollisesti tapahtuneita virheitä on yleensä jälkikäteen hyvin hankalaa tai jopa mahdotonta korjata.

Työsuhteen päättösopimuksella on merkittäviä vaikutuksia myös työntekijän työttömyysturvaan, erityisesti tämän työttömyyden perusteella saamiin taloudellisiin etuuksiin. Sopimusta tehtäessä tulisikin pystyä ennakoimaan myös nämä seikat ja huomioimaan ne päättösopimuksen ehdoissa, esimerkiksi erorahan suuruudesta sovittaessa.

Edellä mainituista syistä ja niihin liittyvästä merkittävien taloudellisten menetysten riskistä johtuen työntekijän ei tulisi koskaan allekirjoittaa päättösopimusta tai muita työsuhteen päättämiseen liittyviä asiakirjoja varmistumatta niiden oikeudellisesta merkityksestä. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että työntekijällä on käytettävissään asiantuntija-apua päättösopimuksesta neuvoteltaessa ja sitä solmittaessa.

Palvelumme

Asianajotoimisto Aika Oy:n lakimiehillä on vuosien kokemus erilaisista työsuhteen päättämistilanteista ja päättösopimusten tarkastamisesta, laatimisesta ja tulkinnasta. Tiedämme, mistä työsuhteen päättämissopimuksessa tulee sopia ja millaisia sopimusmääräyksiä on syytä välttää. Kokemuksemme ansiosta osaamme huomioida myös sopimuksen osapuolten sopimusjärjestelyyn kohdistuvat käytännön tarpeet.