Lomautus

Lomauttamisella tarkoitetaan tilapäistä työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä siten, että työsuhde pysyy muilta osin voimassa. Työsopimuslain mukaan työnantajalla on oikeus lomauttaa työntekijöitä taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla tai silloin, kun työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti. Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia työnantajan aloitteesta tehtävällä sopimuksella määräaikaisesta lomautuksesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi. Niin sanottu kurinpidollinen lomauttaminen ei sen sijaan ole enää mahdollista lukuun ottamatta tilanteita, joissa siitä on sovittu työsuhteessa noudatettavassa työehtosopimuksessa.

Lomauttamisesta tulee ilmoittaa työntekijälle erillisellä lomautusilmoituksella ja lomauttamisessa on noudatettava työsopimuslain tai työehtosopimuksen mukaista, pääsääntöisesti vähintään 14 päivän mittaista lomautusilmoitusaikaa, minkä lisäksi lomauttaminen edellyttää yhteistoimintamenettelyn eli yt-neuvottelujen käymistä silloin, kun on kysymys yhteistoimintalain soveltamisalaan kuuluvasta säännöllisesti vähintään 20 työntekijää työllistävästä työnantajasta.

Työntekijällä on oikeus ottaa lomautuksen ajaksi vastaan muuta työtä. Tämän on kuitenkin huomattava, että työsopimuslaissa säädetty kilpailevan toiminnan kielto on voimassa myös lomautuksen aikana ja rajoittaa siten työntekijän oikeutta ottaa vastaan muuta työtä. Myös työntekijän lojaliteettivelvoite ja salassapitovelvoite ovat voimassa lomautuksenkin aikana. Työntekijä ei näin ollen saa lomautettuna ollessaankaan kohdistaa työnantajaan epäasiallista arvostelua tai paljastaa tai käyttää oikeudettomasti hyödykseen työnantajan hänelle uskomia liikesalaisuuksia.

Lomautuksen päättyminen

Määräaikainen lomautus päättyy viimeistään lomautusilmoituksessa ilmoitettuna ajankohtana, jollei lomautuksen peruste pääty aikaisemmin. Työnantajan on kutsuttava lomautettu työntekijä takaisin työhön välittömästi lomautuksen perusteen poistuttua eli, kun työvoiman tarve tai työnantajan työllistämisedellytykset ovat normalisoituneet. Toistaiseksi lomautettuna olevalle työntekijälle on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu. Lomautetulla työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi toisen työnantajan kanssa tekemänsä työsopimus viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen riippumatta siitä, onko kysymys toistaiseksi voimassa olevasta vai määräaikaisesta työsopimuksesta.

Lomautetun työntekijän työsuhteen päättyminen

Lomautettu työntekijä saa irtisanoa työsopimuksensa lomautuksen aikana sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Työsuhde päättyy siten välittömästi ja työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen aikana myös määräaikainen työsopimuksensa, vaikka siinä ei olisi sovittu irtisanomismahdollisuudesta. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana silloin, kun lomautuksen päättymisajankohta on työntekijän tiedossa. Tällöin työntekijän on noudatettava normaalia irtisanomisaikaa eikä tämä voi enää irtisanoa määräaikaista työsopimustaan, jollei sopimuksessa ole irtisanomisehtoa.

Myös työnantaja voi irtisanoa lomautettuna olevan työntekijän. Irtisanominen edellyttää tällöinkin normaalia irtisanomisperustetta. Työnantajan irtisanoessa lomautetun työntekijän työsopimuksen lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa. Tällä estetään irtisanomisajan palkan maksuvelvollisuuden kiertäminen lomauttamalla työntekijä ennen irtisanomista. Sen sijaan työntekijällä ei ole oikeutta irtisanomisajan palkkaan irtisanoutuessaan itse lomautuksen aikana. Poikkeuksen tähän muodostavat kuitenkin ns. roikkolomautukset eli tilanteet, joissa työntekijä irtisanoo työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää.

Perusteettomaan lomauttamiseen liittyvä korvausvelvollisuus

Työsopimuslain vastainen lomautus aiheuttaa työnantajalle velvollisuuden korvata työntekijälle aiheuttamansa vahinko. Korvausvelvollisuus syntyy myös silloin, kun työnantaja jatkaa lomautusta vielä sen perusteen lakkaamisen jälkeen tai palkkaa lomautettuna olevan työntekijän tilalle lomautuksen aikana uuden työntekijän. Työnantajan korvausvelvollisuus määräytyy työsopimuslain 12 luvun 1 §:n yleissäännöksen mukaisesti ja työnantajan on siten korvattava työntekijälle aiheutunut vahinko täysimääräisesti. Työnantajan on korvattava perusteettoman lomautuksen aiheuttama todellinen ansionmenetys eli käytännössä maksettava työntekijälle perusteettoman lomautuksen ajalta tämän tavanomainen palkka vähennettynä tämän vastaavalta ajalta muusta työstä mahdollisesti saamillaan ansioilla. Työntekijälle maksettavasta korvauksesta on vähennettävä työsopimuslain 12 luvun 3 §:n mukaisesti myös 75 % tälle kyseiseltä ajalta maksetusta ansioperusteisesta työttömyyspäivärahasta ja 80 % tälle maksetusta peruspäivärahasta. Työnantajan on tilitettävä vähennetty osuus Työllisyysrahastolle.

Palvelumme

Olemme hoitaneet lukuisia lomauttamiseen liittyviä toimeksiantoja ja osakkaamme AA, VT, OTT Esa Schön kirjoittaa parhaillaan lomauttamisesta kommentaariteosta AlmaTalentille. Meiltä saat avun esimerkiksi perusteettoman lomautuksen riitauttamiseen tai lomautusta koskeviin yhteistoimintaneuvotteluihin.