Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jonka avulla henkilö voi järjestää etukäteen asioidensa hoidon siltä varalta, että tulee myöhemmin kykenemättömäksi huolehtimaan niistä esimerkiksi heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi. Edunvalvontavaltuutuksen etuna verrattuna lakisääteiseen edunvalvojan määräämiseen on, että valtuuttaja voi valita henkilön, joka hänen asioitaan hoitaa, sekä määritellä asiat, joiden hoitamisen hän haluaa uskoa valtuutetulle. Valtuutus voi koskea valtuuttajan taloudellisten ja tämän henkilöä koskevien asioiden hoitamista tai jompaakumpaa niistä valtuutuksen tarkemmasta sisällöstä riippuen. Se on näin ollen myös lakisääteistä edunvalvontaa joustavampi ja helpompi tapa järjestää asioiden hoitaminen toimintakyvyn olennaisen heikentymisen varalta.

Valtuutuksen sisältö

Valtuuttaja voi määritellä lähtökohtaisesti vapaasti valtuutetun edustamisvallan laajuuden. Valtuutetulle ei kuitenkaan voida antaa toimivaltaa edustaa valtuuttajaa luonteeltaan korostetun henkilökohtaisissa asioissa. Valtakirja voi olla sisällöltään yleinen tai siinä voidaan määritellä hyvinkin tarkastasi se, mitä toimia ja millä edellytyksillä valtuutettu on oikeutettu tekemään päämiehen puolesta. Myös henkilöä koskevien asioiden hoitamista varten annettu valtuutus voi olla joko yleinen tai yksilöity. Tyypillisesti henkilöä koskevien asioiden hoitamista koskeva valtuutus kattaa esimerkiksi päämiehen terveydenhoitoon liittyvät asiat.

Edunvalvontavaltuutuksessa on mahdollista määrätä useampia valtuutettuja. Tällöin on kuitenkin määriteltävä heidän keskinäinen etusijajärjestyksensä tai toimivaltajakonsa. Mahdollisten esteellisyys- tai tehtävästä luopumistilanteita silmällä pitäen valtuutukseen voidaan ottaa määräys myös varavaltuutetusta.

Valtuutuksen tekeminen

Edunvalvontavaltuutus on tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan samanaikaisesti läsnä ollessa ja se tulee voimaan, kun se rekisteröidään Digi- ja väestöviraston toimesta. Rekisteröinti tapahtuu vasta, kun päämies on tullut kykenemättömäksi huolehtimaan valtuutuksessa tarkoitetuista asioista, ja holhousviranomainen tutkii tuossa yhteydessä, että valtuutus on asianmukaisesti laadittu, ja että sen rekisteröimisen edellytykset täyttyvät.

Valtuutuksen peruuttaminen

Edunvalvontavaltuutus voidaan peruuttaa myöhemmin, jos valtuuttaja kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Valtuutuksen tultua voimaan, peruuttaminen edellyttää, että holhousviranomainen vahvistaa sen. Edunvalvontavaltuus lakkaa luonnollisesti myös valtuuttajan kuollessa tai valtuutetun ilmoittaessa luopuvansa tehtävästä.

Kenen ja milloin on syytä tehdä edunvalvontavaltuutus?

Valtuutuksen voimaantulon perusteena on tyypillisesti esimerkiksi pitkälle edennyt muistisairaus. Tästä huolimatta edunvalvontavaltuutus ei ole ainoastaan ikäihmisten asia. Toimintakyvyn menetys voi aiheutua myös esimerkiksi tapaturman tai muun vastaavan ennalta-arvaamattoman syyn seurauksena, joten kaikkien on syytä vähintäänkin harkita edunvalvontavaltuutuksen tarpeellisuus omalla kohdallaan. Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä kuka tahansa 18-vuotta täyttänyt, joka kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen. Valtuutus onkin syytä tehdä riittävän ajoissa, koska se ei ole mahdollista enää valtuutetun menetettyä toimintakykynsä.

Miten edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä?

Edunvalvontavaltuutus on syytä tehdä yksilöllisesti valtuuttajan tarpeet ja toiveet huomioiden. Tästä syystä ei välttämättä kannata käyttää valmiita asiakirjapohjia, vaan kääntyä asiantuntijan puoleen, joka kartoittaa yhdessä henkilön itsensä kanssa tämän yksilölliset tarpeet. Asiantuntija-avun käyttäminen myös varmistaa, että valtuutus on pätevä. Pätemätöntä valtuutusta ei voida rekisteröidä eikä se näin ollen saa edunvalvontavaltuutuksen oikeusvaikutuksia.

Palvelumme

Toimistomme perhe- ja jäämistöoikeuteen erikoistuneet juristit ovat laatineet lukuisia edunvalvontavaltuutuksia erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin, ja heillä on kattava kokemus niiden laatimisessa. Meidän kauttamme saat ammattitaidolla laaditun edunvalvontavaltuutuksen kilpailukykyiseen hintaan!